MARVELOS AKILLI BİSİKLET SİSTEMİ WEB ABONELİK SÖZLEŞMESİ

 

 

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu sözleşme; İçmeler Mah. Atatürk Cad. No:18 Marmaris/MUĞLA adresinde mukim Marmaris Belediyesi (bundan böyle kısaca “KURUM” olarak anılacaktır) ile ……………………………………………………………….. adresinde mukim “…………………………………………………” (bundan böyle kısaca "ABONE" olarak anılacaktır) arasında yapılmıştır.

 

MADDE 2 - AMAÇ

Marmaris Belediyesi’nin kentsel alanı içerisinde yer alan bisikletlerin, işbu sözleşmede öngörülen koşullar altında, ABONE’lerin sorumluluğu altında istasyonlardan teslim alınması, kullanımı, istasyona geri teslimi ve bunlara yönelik kullanım koşullarının düzenlenmesidir.

 

MADDE 3 - ABONE ve ÜYELİK KAYDI 

Bu sözleşme, ABONE’nin www.marvelos.com internet adresi ya da MARVELOS Mobil Uygulaması üzerinden başvurarak abone kaydı işlemlerini başlatması ile kurulmuştur. ABONE'ye ait bilgilerin sisteme işlenmesiyle üyelik kaydı oluşturulur. Kaydı oluşturulan üye, mobil uygulama üzerinden verilen QR kodu okutarak veya İdare tarafından verilen  “Üyelik Kartı” vasıtasıyla kiralama yapabilecektir.

Üyelik Kartı, bu sözleşmenin kurulmasından sonra ABONE tarafından Marmaris Belediyesi Amiral Orhan Aydın Kapalı Spor Kompleksi (Sarıana Mah. 18. Sok. No:32 Marmaris/MUĞLA)’nda bulunan Marvelos Abone Merkezi’nden teslim alınacaktır. Üyelik kartları kişiye özel olup bir başkasına kullandırılamaz; herhangi bir şekilde devir edilemez.

 

MADDE 4 - SÖZLEŞMENİN FESHİ 

Kayıt silme işlemi; ABONE’nin kendi isteği doğrultusunda ya da sözleşmeye aykırı davranış neticesinde, gerekçe göstermeden KURUM tarafından silinir ve sözleşmesi tek taraflı olarak fesih edilir. Kayıt silinmesi durumunda üyelik kart bedeli iade edilmeyecektir.

ABONE’nin sözleşmesinin iptalini istemesi durumunda üyelik kart ücreti iade edilmez. Varsa üyelik kartı içerisindeki bakiye tutarının iadesi yapılır.

 

MADDE 5 - AKILLI BİSİKLET HİZMET SÖZLEŞMESİ

ABONE, her bisiklet kullanımında işbu sözleşmede yer alan hüküm ve kurallara uymakla birlikte bu hüküm ve kurallar doğrultusunda akıllı bisikleti sağlam olarak teslim alıp kurallara uygun kullanmak, sağlam ve kullanılabilir vaziyette teslim etmekle mükelleftir. ABONE, işbu sözleşmede yer alan hüküm ve kuralları bilmediğini ileri süremez.

 

MADDE 6- ÜYELİK KART BEDELİ, AVANTAJLI YILLIK ÜYELİK BEDELİ ve GEÇERLİLİK SÜRESİ

 1. Üyelik kart bedeli 20 (yirmi) TL’dir. Üye kartının geçerlilik süresi,  KURUM  ile ABONE arasında yapılan sözleşme tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır. Üyelik kartı alımında indirimli tarife uygulanmaz.
 2. Avantajlı yıllık üyelik yapmak isteyen aboneler için üyelik bedeli olan 20 (yirmi) TL’nin yanı sıra 150 (yüzelli) TL yıllık üyelik bedeli alınır. Avantajlı yıllık üye olan ABONE, her gün için 1 (bir) saatlik bisikleti ücretsiz kullanma hakkına sahiptir. 1 (bir) saatin sonunda saatlik ücret karşılığında bisikleti kullanmaya devam edebilir. Günlük ücretsiz 1 (bir) saatlik kullanım parçalara bölünemez. Avantajlı yıllık üyelik geçerlilik süresi KURUM  ile ABONE arasında yapılan sözleşme tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır.
 3. Üyelik kartını iyi kullanma ve saklama sorumluluğu ABONE’ye aittir. Kartın kaybolması, kötü kullanım neticesinde zarar görmesi nedeniyle başka bir kopyasının istenmesi durumunda kartın KURUM’un belirlediği yeni basımının masrafı olan 20 (yirmi) TL  ABONE’ye ait olacaktır.

 

MADDE 7 - AKILLI BİSİKLET ABONELİK ŞARTI

 1. ABONE yasal yaşta, trafik kurallarına aşina, “2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu” ve diğer yasal mevzuatlara uygun olarak bisiklet kullanma vasfına haiz olmalıdır. 18 yaş altı olanlar kati suretle üyelik kartına sahip olma ve kullanma hakkına sahip değildirler.
 2. Herhangi bir engeli mevcut olanlar, işbu kanunlar çerçevesinde bisiklet kullanmaya mani bir durumu bulunmadığını belgelemek suretiyle ABONE olabilir, üye kartı alabilir ve bisiklet kiralama hizmetinden yararlanabilir.
 3. ABONE’nin bu hükme aykırı davrandığının sonradan anlaşılması hâlinde, 4’ncü madde hükümleri uygulanır.
 4. ABONE’lik şartları, indirimli tarife ve kampanyalar ve kullanım kuralları KURUM tarafından belirlenir. KURUM işbu kuralları, kampanya ve tarifeleri tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Kurallarda ve tarifelerde herhangi bir değişiklik olması durumunda www.marvelos.com adresinden, mobil uygulama üzerinden, SMS olarak veya uygun göreceği başka iletişim araçları aracılığıyla abonelerine bildirir.

 

MADDE 8 - AKILLI BİSİKLET ABONE HAKLARI

Akıllı Bisiklet Kiralama hizmeti veren KURUM ile ABONE arasında yapılan sözleşme, burada belirtilen limitler dâhilinde bisiklet kullanım hakkı sağlar. ABONE, üyelik kartı ile 1 (bir) adet bisiklet kiralayabilir. Bisikletin kiralama süresi 48 (kırksekiz) saati geçemez. 48 (kırksekiz) saatin sonunda bisikletlerin park yerine teslim edilmesi gerekmektedir.

ABONE, alacağı hizmetin şartlarını öğrenmek ya da çeşitli isteklerini iletebilmek için “www.marvelos.com” web adresinden, uygulama üzerinden ve/veya ilan edilmiş telefon hatları üzerinden müşteri hizmetleri ile irtibata geçebilir. KURUM, en kısa sürede soruları ve talepleri işleme koyacak ve cevaplayacaktır. Bu süre ABONE’nin iletişime geçmesinden itibaren en fazla 15 (onbeş) iş günüdür.

 

MADDE 9 - AKILLI BİSİKLET “ABONE” YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ABONE akıllı bisiklet hizmetini kullanırken;

 1. Bisikletler kullanıma hazır olarak ABONE’ye sunulacaktır. Ancak bisikletler gün içinde birçok farklı kişi tarafından kullanılıp yıpranmış veya bazı parçaları arızalanmış olarak duraklara teslim edilmiş olabilir. Bisikletler kullanılmak üzere alınırken, frenlerinin, oynar parçalarının kontrol edilmesi, koltuk yüksekliğinin ayarlanması ve son olarak da genel kullanıma uygunluğuna bakılması ABONE'nin sorumluluğundadır. ABONE’nin aldığı bisiklet kullanmak için uygun durumda değilse ABONE başka bir bisiklet alma hakkına sahiptir. ABONE’nin kullanıma uygun olmayan bisikleti 3 (üç) dakika içerisinde iade etmesi durumunda sistemden ek ücret ödemeden yeni bir bisiklet alabilir. Aksi takdirde, ödenen ücret iade edilmez ve yeni bisiklet talebi, ücreti ödendikten sonra karşılanır. Sistemde kiralanabilecek başka bir bisiklet yoksa herhangi bir ücret tahsil edilmez.
 2. Akıllı bisikletler tek kişiliktir. Akıllı bisikletlerin sepet dâhil toplam taşıma kapasitesi en fazla 120 (yüzyirmi) kg’dır. Bisikletin sepetinde azami 5 (beş) kg’a kadar yük taşınabilir. ABONE, kendisi tarafından kiralanan tüm bisikletlerde taşınan eşyanın güvenliğini sağlamakla mükelleftir. ABONE, işbu kurallara uymayı peşinen taahhüt eder. Aksi durumda meydana gelecek tüm zararlardan ABONE sorumludur.
 3. Akıllı Bisiklet Kiralama hizmeti veren KURUM, bisikleti tüm fonksiyonları çalışır vaziyette ABONE'ye teslim etmiştir. ABONE kullanıma başladıktan itibaren bisikletin en iyi şekilde korunması için gereken tüm önlemleri alacak; kötü ve kurallara uygun olmayan kullanımlardan dolayı bisiklette meydana gelebilecek her türlü arıza ve onarım giderleri ABONE 'ye ait olacaktır.
 4. ABONE tarafından kiralanan tüm bisikletlerde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. ABONE, bu hükümlere uymakla yükümlüdür. ABONE’nin Kanun ve Yönetmeliklere uymamaları nedeniyle oluşabilecek olan tüm zararlar ABONE tarafından karşılanır.
 5. ABONE, kendisine tahsis edilen bisikleti 3. şahıslara kullandıramaz. Bisikletlerin 3. şahıslara kullandırılmasından doğan zararlar ABONE'den tahsil edilecektir.
 6. ABONE tarafından kiralanan bisikletlerin ABONE tarafından kiralandığı süre içerisinde (ve daha sonra ortaya çıkması halinde) gerek bisiklete, gerek ABONE'ye, gerekse 3. şahıslara verilen zararlardan dolayı tüm maddi ve manevi tazminat sorumlulukları ABONE'ye aittir. Belirtilen durumlarda ABONE, KURUM’dan herhangi bir hak ve alacak talep edemez.
 7. ABONE, bisikletlerin istasyondan alınıp geri bırakılacağı zamana kadar, bisikletlerin doğru şekilde korunması, bakılması ve güvende olmasından sorumludur. Kötü ve kurallara uygun olmayan kullanımlardan dolayı bisiklet/bisikletlerde meydana gelebilecek her türlü arıza ve onarım giderleri ABONE'ye aittir. Kullanımdan sonra bisikletleri istasyonlara geri getirmek ve bisiklet parkına kilitlendiğinden emin olarak bırakmak zorundadır. Kurallara uygun bir şekilde kilitlenmeyen bisikletlerden dolayı oluşabilecek fazla ücretlendirmeden KURUM sorumlu değildir.
 8. Akıllı bisikletlerin ve/veya herhangi bir parçasının çalınması durumunda, ABONE derhal KURUM yetkililerine haber vermek zorundadır. Bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda, KURUM’un Abonelik Sözleşmesinin 4. maddesi kapsamında sözleşmeyi fesih hakkı saklı olup, sözleşmenin feshi durumunda ABONE, KURUM’dan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz.
 9. ABONE, bisikleti KURUM’un belirlediği kentsel alan içerisinde (Marmaris Merkez, Armutalan, Beldibi, İçmeler) kullanabilir. ABONE’nin söz konusu alan sınırları dışarısına çıkarması yasaktır. Aksi durumda meydana gelecek tüm zararlardan ABONE sorumludur.
 10. Bisikletler, bisiklet yolu olarak belirtilen, yol çizgileri ile ayrılan alanlarda kullanılabilir. Bisiklet yollarının bulunmadığı yerlerde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve diğer yasa ve yönetmeliklerle belirlenen hükümler geçerlidir. ABONE, bisiklet yolunda ve bisiklet yolları dışında bisiklet kullanırken trafik kurallarına uymakla yükümlüdür. Kurallara uyulmaması nedeniyle doğabilecek her türlü sorumluluk ABONE’ye ait olup KURUM hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 11. Bisiklet kullanımı için gerekli olabilecek kask, kemer vb. her türlü koruma malzemesi ve ekipman temini ABONE’ye aittir. ABONE, KURUM yetkililerinden bu tarz ekipman talebinde bulunamaz. Koruma malzemesi bulunmaması nedeniyle meydana gelebilecek her türlü maddi, manevi ve fiziki zarardan ABONE sorumludur.
 12. Bisiklet arkasına römork, çocuk koltuğu vb. ekipman takılması yasaktır. ABONE, işbu kurallara uymayı peşinen taahhüt eder. Aksi durumda meydana gelecek tüm zararlardan ABONE sorumludur.
 13. ABONE tarafından kiralanan bisikletin kullanımından doğan trafik cezaları vs. her türlü idari para cezası ABONE'ye aittir. Bildirilen tarihe kadar tahakkuk ettirilen cezaları ödemeyen ABONE'nin üye kartı iptal edilir ve haklarında yasal takip başlatılır. Yasal tahsilat sürecindeki tüm masraflar ABONE'ye rücu ettirilir.
 14. Akıllı bisikletlerle bisiklet yarışlarına katılmak, gösteri vb. hareketler yapmak, bisikletlere modifiye yapmak yasaktır. Bisiklet kullanırken elleri serbest bırakmak, yiyecek-içecek tüketmek, trafik güvenliğini ve başkalarının can güvenliğini tehlikeye atabilecek diğer şekillerde bisikleti kullanmak yasaktır. ABONE tarafından kiralanan bisikletlerde işbu maddeye aykırı bir kullanım tespit edildiği takdirde, Abonelik Sözleşmesinin 4. Maddesi kapsamında abonelik iptal edilir ve sözleşme KURUM tarafından tek taraflı olarak feshedilir. Usulsüz kullanımdan dolayı meydana gelebilecek hasar ve zarardan KURUM sorumlu değildir ve tüm zararlar ABONE’den tahsil edilir.
 15. ABONE tarafından kiralanan akıllı bisikletlere herhangi bir şekilde zarar verilmesi, herhangi bir ekleme yapılması, boya, sticker vb. araçlarla görünümünün değiştirilmesi, üzerine sakız vb. yapışkan madde yapıştırılması, yiyecek-içecek dökülmesi, yazı yazılması vs. gibi durumlar yasaktır. Bisikletin görünümüne ve bisikletin herhangi bir parçasına zarar verilmesi, lastik patlaması vb. durumlarda bisikletin eski haline getirilmesi için gereken tüm masraflar ABONE’den tahsil edilir. Bu tarz durumlarda Abonelik Sözleşmesinin 4. maddesi kapsamında KURUM’un sözleşmeyi ve aboneliği fesih hakkı bulunmaktadır.
 16. MARVELOS Akıllı Bisiklet Sisteminde hizmete sunulan bisikletler şehir içi kullanımlar için öngörülmüş olup kötü hava şartları (kar, fırtına, don vb.) ve kötü yol koşullarında (asfaltsız yollar, orman yolları, mucurlu yol vb. ) kullanımı önerilmez, kullanımı durumunda her türlü sorumluluk ABONE’ye aittir.
 17. Bisikletin ABONE'de olduğu süre içerisinde (ve daha sonra ortaya çıkması halinde) gerek bisiklete, gerek ABONE'ye, gerekse 3. şahıslara verilen zararlardan dolayı tüm maddi ve manevi tazminat sorumlulukları ABONE'ye aittir.
 18. KURUM, işbu sözleşmeye konu bisikletleri, kararlaştırılan maksatlar için kullanılacağına yönelik tam bir iyi niyetle ABONE’ye teslim etmiştir. ABONE, kendisi tarafından kiralanan bisikletlerin, T.C. Kanunlarınca suç sayılabilecek şekilde, gayri kanuni işlerde, 2918 sayılı Kanunda yer alan yasal sınır üzerinde alkollü vaziyette, herhangi bir şekilde uyuşturucu madde alımı ile kullanamaz ve kullandırtamaz. İşbu maddeye aykırılık halinde sözleşmesi feshedilir ve ABONE kartı iptal edilir, ayrıca KURUM gerek gördüğü takdirde ABONE’yi işbu sözleşme kapsamındaki hizmeti kullanmaktan ömür boyu men edebilir.
 19. Bisikletin suç sayılabilecek şekilde ve yasaklanmış şekil veya işlerde kullanılmasından dolayı oluşacak her türlü hukuki, idari ve mali yaptırımlardan ABONE sorumludur. Böyle bir durumundan KURUM sorumlu tutulamaz.
 20. ABONE, bisikletlerin etkilendiği herhangi bir arıza ya da kazada, yer ve durum bilgilerini gecikmeksizin KURUM’un müşteri hizmetlerine bildirecektir. Bisikletin arızasından dolayı istasyona dönemeyeceği durumda, ABONE'nin arızayı rapor etmesinden sonra bisikletin 2 (iki) saat süresince güvende kalmasının sorumluluğu ABONE’ye ait olacaktır. Bu süre içerisinde KURUM, belirtilen noktadan bisikleti teslim alacaktır.
 21. ABONE’nin, bisikleti istasyondan alabilmesi için abone kartında en az 10 (on) TL bakiye bulundurması gerekmektedir. Abone kartının eksi (-) bakiyeye düşmesi durumunda, abone kartı kiralamaya kapanır, başka kiralama yapılmasına izin verilmez. Abone kartının yeni kiralamaya açılması için karta bakiye yüklemesi yapılmalıdır. Abone eksi (-) bakiyeden dolayı  KURUM’a olan borcunu 1 (bir) ay içerisinde ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. ABONE, borcunu 1 (bir) ay içerisinde ödemezse, borç muaccel hale gelir. Kapatılmayan borçlar hakkında, KURUM’un yasal yollara başvurma hakkı saklı olup, yasal yollara başvurma durumunda her türlü mahkeme gideri, harç, avukatlık ücreti ABONE’den tahsil edilir.
 22. Kullanım ücretleri; KURUM tarafından belirlenmiş abone kart dolum istasyonlarından nakit olarak yapılabileceği gibi mobil uygulama üzerinden kredi kartı ile de yüklenebilir.
 23. Bisikletler üzerinde bulunan harici mekanik kilitler bisikletin kısa süreliğine bir bisiklet park demirine bağlanması için öngörülmüştür. Harici mekanik kilit ile bisikletin kilitlenmesi kiralama işleminin tamamlanmış olması anlamına gelmez. Bisikletler bisiklet istasyonu/kiosk alanlarında bulunan ve bisikletlerin kilitlenmesi için öngörülmüş park ünitelerine kilitlendiğinde kiralama tamamlanmış olur.
 24. Harici mekanik kilit ile bisikletin kısa süreliğine bir bisiklet park demirine bağlanması esnasında ücretlendirme devam etmektedir. Ücretlendirme bisikletin istasyon/kiosk alanındaki park yerine kilitlenmesi ise sonlandırılır.
 25. Harici mekanik kilit ile bisikletin kilitlenmesinden sonra kilit üzerinde bulunan anahtar ABONE’nin sorumluluğundadır. Kilit anahtarının kaybedilmesi durumunda anahtarın bedeli ABONE’den tahsil edilir. Yedek anahtar KURUM yetkililerine haber verilerek temin edilmelidir. Anahtarın kaybolması sonucu bisikletin haber verilmeden bulunduğu yerde bırakılarak terk edilmesi nedeniyle KURUM, ABONE’ye idari para cezası uygulayabilir ve işletme zararından dolayı maddi ve manevi tazminat davası açabilir.
 26. Anahtarın kaybolması sonucu bisikletin park ünitesine/kioska park edilmemesi nedeniyle ücretlendirme devam edecektir. Anahtar kaybı nedeniyle yaşanan gecikmeden dolayı meydana gelen tüm ücretlendirme ABONE’den tahsil edilecektir.
 27. Bisiklet harici mekanik kilit ile bisiklet park demiri dışında ağaç gövdesi parmaklık, aydınlatma direği, elektrik direği vb. başka bir nesneye bağlanarak kilitlenmesi uygun değildir. Bu tür usulsüz bağlamalardan kaynaklanan tüm olumsuzluklardan, şikâyet, ceza, hırsızlık, hasar ve ziyandan ABONE sorumlu olacaktır.
 28. Bisikletin kullanımı esnasında, ABONE tarafından, bisikletin kullanım koşullarına aykırı şekilde ve/veya bisiklete zarar verecek şekilde kullanıldığının KURUM yetkililerince tespit edilmesi durumunda, bisiklete derhal KURUM yetkililerince el konulur. KURUM, kötü kullanım sebebiyle ABONE’nin bisiklet kiralama sistemini kullanmaktan men etme hakkına sahiptir.
 29. Bisiklet yollarında hız sınırı 25 km/h’dir. Şehir içi yollarda (yerleşim yeri) bisiklet kullanım hızı 30 km/h ile sınırlandırılmıştır. Bisiklet yollarında ve bisiklet yolları dışında belirlenen hız sınırını aşmak nedeniyle oluşabilecek kazalardan ve hasarlardan KURUM sorumlu değildir. Belirlenen yasal hız limitlerinin izin vermesine rağmen yaya trafiği, bisiklet trafiği ve araç trafiğinin yoğun olduğu yerlerde daha düşük bir hızla bisiklet kullanılması olası kazaların oluşmasını engelleyecektir.
 30. Kullanım esnasında meydana gelebilecek ağır yaralanma, ölüm vb. durumlarda KURUM’a herhangi bir kusur atfedilemez, ilgili her türlü sorumluluk ABONE’ye aittir.

 

MADDE 10 - GİZLİLİK

Taraflar; sahip oldukları bilgileri (kişisel/kurumsal) gizli tutmakla sorumludur. Elde edilen bilgi ve belgeler kesinlikle 3. Şahıslarla paylaşılmayacaktır.

 

MADDE 11 - TEBLİGAT ADRESİ 

Tarafların bu sözleşmede yazılı adreslerine yapılacak tebligatlar geçerlidir. Bu adreslerde bir değişiklik olması halinde adres değişikliği yapan taraf diğer tarafa yeni adresini yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bunun yapılmaması halinde eski adrese yapılacak tebligatlar kanunen geçerlidir.

 

MADDE 12 - MÜCBİR SEBEPLER

Yasalarda belirtilmiş olan mücbir sebepler dâhilinde yine yasalarda belirtilmiş olan hükümler geçerlidir.

 

MADDE 13 - UYGULANACAK HÜKÜMLER 

Bu sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün ihtilaflarda öncelikle sözleşme hükümleri, bu sözleşmede bulunmayan hükümlerde ise T.C. kanunları uygulanacaktır.

 

MADDE 14 - YETKİLİ MAHKEME ve İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmeden dolayı doğacak bütün ihtilaflarda Marmaris Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

MADDE 15 - YÜRÜRLÜK

ABONE, Abonelik Sözleşmesi ve Başvuru Formu' nu eksiksiz doldurup imzaladıktan sonra müracaat etmiş olur. KURUM  tarafından müracaat onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

İşbu sözleşme 5 (beş) sayfa ve 15 (onbeş) Maddeden ibaret olup, iki nüsha olarak tanzim edilmiş, ekleri ile birlikte taraflarca okunarak ………./……../......... tarihinde karşılıklı imza altına alınmıştır.

 


                                                    KURUM                                                                 ABONE